KULLANICI SÖZLEŞMESİ
SÖZLEŞME KONUSU
İş bu sözleşme konusu; internet ortamında sunulan hizmetlerden yararlanma şartları, tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

SÖZLEŞME KAPSAMI
İş bu sözleşmenin kapsamı, site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin ayazer.com tarafından hazırlanmış olan uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.Üye, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içerisinde bulunan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin ayazer.com tarafından açıklanan her türlü beyanı kabul etmiş olmakla birlikte üye, bahsi geçen beyanlarda belirtilmiş olan her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

SÖZLEŞME TARAFI
İş bu sözleşmenin kapsamı, site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin ayazer.com tarafından hazırlanmış olan uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır İşbu sözleşme, site sahibi ve işletmecisi olan; ayazer.com ile siteye üye olan kişi arasında yapılan, internet ortamında üye kaydı gerçekleşirken onaylandığı takdirde akdedilip karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

SÖZLEŞME TANIMLAMALARI
Site sahibi ve işletmecisi olan bundan böyle “Ayazer.Com” olarak adlandırılacaktır. * “Ayazer.Com sitesinde bulunan hizmetlerinden,özel hizmetlerden veya aylık ek hizmetlerinden yararlanan bundan böyle “Müşteri” olarak adlandırılacaktır.

YASAL HAK VE HÜKÜMLÜLÜKLER


FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
Sitenin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Ayazer.Com'ın fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalar) Ayazer.Com’e aittir ve/veya Ayazer.Com tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Müşteriler, sitelerden sağlanan hizmetleri, sitelerde yer alan bilgileri ve Ayazer.Com'un fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının Ayazer.Com'un hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Ayazer.Com'dan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Müşteriler Ayazer.Com’un fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz ve/veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz. Ayazer.Com'un; siteden sağlanan hizmetleri, sitede yer alan bilgileri ve Ayazer.Com’un fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmaları, sitenin ticari görünümü veya site vasıtasıyla sahip olduğu her türlü maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
Ayazer.Com, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda sitelerde ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, üyelerin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

MUCBİR SEBEPLER
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Ayazer.Com, işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Ayazer.Com için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Ayazer.Com’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Ayazer.Com'unn gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilin de doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilaf halinde Kırklareli Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

SÖZLEŞMENİN FESHİ
İşbu sözleşme üyenin, üyeliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, üyenin üyelik süresinin dolması geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Ayazer.Com, üyelerin işbu sözleşmede belirtilen hükümleri ve site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve üyeler fesih sebebiyle Ayazer.Com’un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.